C

Identyfikacja
klientaGRUPA HEXA, zobacz więcej: >>>>

KADRY I PŁACE

Całkowite przeniesienie administracji płacowo-kadrowej poza spółkę przynosi wymierne korzyści finansowe oraz gwarantuje zachowanie poufność informacji o wynagrodzeniach wewnątrz firmy.

Naliczanie wynagrodzeń jest jednym z tych obszarów działania przedsiębiorstw, który najczęściej jest zlecany podmiotom zewnętrznym.

Oferujemy pełen zakres usług, które obejmują między innymi:

 • ewidencję danych kadrowych w systemie kadrowo-płacowym

 • zarządzanie wynagrodzeniami: - sporządzanie list płac
  - obliczanie obciążeń (składki ZUS, zaliczki PIT) związanych z wypłatą wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, w tym obciążeń z tytułu Funduszu Pracy i ZFŚS
  - naliczanie wynagrodzeń chorobowych, urlopowych, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, odpraw
  - obsługiwanie przelewów

 • przygotowywanie deklaracji i raportów na potrzeby ZUS, US, GUS, PFRON

 • przygotowywanie rozliczeń z ZUS, US i PFRON

 • przygotowywanie rocznych deklaracji PIT11/40

 • ustalanie uprawnień urlopowych (wymiar urlopu, urlop należny, bilanse urlopowe)

 • szczegółowe raportowanie zgodnie z wymaganiami polskiego prawa (m.in. do ZUS, Urzędów Skarbowych, GUS) oraz indywidualnymi potrzebami naszych Klientów

 • dokonywanie przeglądów dokumentacji płacowej

Standardową obsługę płacową wzbogacamy o outsourcing procesów dotyczących administracji kadrowej:

 • prowadzenie i aktualizacja teczek osobowych pracowników

 • zgłaszanie pracowników do ZUS

 • obsługę procesu przyjęcia pracownika do firmy

 • przygotowanie dokumentów kadrowych, m.in. umowa o pracę, świadectwo pracy, aneksy do umów

 • ustalanie uprawnień pracowniczych w zakresie urlopów i prowadzenie ewidencji urlopowej

 • monitorowanie ważności badań lekarskich i przygotowywanie skierowań na badania wstępne i okresowe

 • monitorowanie ważności szkoleń BHP

 • obsługę pracowników w zakresie sporządzania: zaświadczeń o zatrudnieniu, zaświadczeń o zarobkach, świadectw pracy

 • dokonywanie przeglądów akt osobowych

 • raportowanie zgodnie z wymaganiami Klienta

 • reprezentowanie Klienta w kontrolach uprawionych organów administracji państwowej

 • przygotowanie korekt list płac, deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych ZUS

 • projektowanie regulaminów: pracy, wynagradzania, premiowania, ZFŚS

 • udostępnianie akt osobowych w formie elektronicznej (Akta elektroniczne zawierające zeskanowane dokumenty stanowiące akta osobowe pracownika)